Maximum size of the Egyption Tortoise, Testudo kleinmanni.